O nas

Zapraszamy do zapoznania się z naszą misją i wizją szkoły - w załączniku do niniejszego artykułu.

 

Nasza działalność

Najważniejszą działalnością stowarzyszenia jest prowadzenie pierwszej w mieście Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzi kilka rodzajów działalności, min. zajęcia sportowe z piłki nożnej – uczniowie szkoły tworzą drużyny piłkarskie rywalizujące w rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz zespoły futsalowe występujące w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu czy tez Młodzieżowych Mistrzostw Śląska w futsalu.

SMS Ruda Śląska niezależnie od prowadzonych zajęć w szkole prowadzi również zajęcia w szkółce piłkarskiej na obiekcie Burloch Arena w Orzegowie. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani nie będący uczniami SMS.

Szczegółowe kierunki działalności stowarzyszenia określa Statut SMS Ruda Śląska.

Zgodnie z Artykułem 6 Statutu Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej główne cele naszej działalności to:

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinach sportowych – zwanych dalej sekcjami sportowymi, w formie treningów, obozów sportowych i innych form szkolenia oraz uczestnictwa w turniejach i zawodach sportowych.
 4. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
 5. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. Propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego.
 7. Realizacja programów profilaktycznych.
 8. Promocja Miasta Ruda Śląska.
 9. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.
 10. Skupienie we wspólnym działaniu osób, którym bliskie są sprawy ochrony przyrody i środowiska naturalnego w szerokim pojęciu.
 11. Pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.
 12. Inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością obywatelską, proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.
 13. Wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.
 14. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez propagowanie wzorców aktywnego, zdrowego, proekologicznego stylu życia, zachęcanie do aktywnego wypoczynku wśród przyrody oraz rozwijanie zamiłowania do turystyki lokalnej i regionalnej.
 15. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli.
 16. Popieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych.
 17. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.
 18. Wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy dotknięte i zagrożone wykluczeniem społecznym.
 19. Integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Tworzenie i wspieranie partnerstw lokalnych.
 21. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych.
 22. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu.
 23. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kultu religijnego oraz na rzecz rozwoju lokalnego.
 24. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.
 25. Rozwój ekonomii społecznej.
 26. Promocja inicjatyw społecznych, postaw obywatelskich, modelowych praktyk z zakresu polityki społecznej, edukacji itd.
 27. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o potencjał społeczny, kulturowy, krajoznawczy itp.
 28. Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

Historia

Oficjalnie Stowarzyszenie działające pod numerem KRS 000450851 został wpisane do rejestru 20.02.2013. Pierwszą nazwą było – Stowarzyszenie „Dobry adres: Tołstoj”. Jednak praktycznie do 21.07.2014 roku stowarzyszenie nie podejmowało się organizacji poważniejszych przedsięwzięć organizacyjnych. Dopiero zmiany personalne we władzach stowarzyszenie nadały nowy kierunek działaniu stowarzyszenia, które zmieniło nazwę na: Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska. Pierwszymi decyzjami nowych władz było podjęcie wszelkich kroków do otwarcia Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej – celem podstawowym było stworzenie jak najlepszych warunków na połączenia edukacji na wysokim poziomie ze sportową pasją tj. profesjonalnymi treningami w ramach zajęć lekcyjnych.

Dynamicznie podjęte działania spowodowały, że w roku szkolnym 2015/2016 uruchomiona została pierwsza klasa gimnazjum, w roku szkolnym 2016/2017 doszły kolejne dwie klasy pierwsze. W związku z planowaną reformą oświaty władze stowarzyszenia zadecydowały aby od roku szkolnego 2017/2018 przekształcić Gimnazjum w Niepubliczną Szkołę Podstawową Szkołę Mistrzostwa Sportowego.

Dodajmy, że równolegle z działaniami związanymi z uruchomieniem placówki oświatowej, która mieści się do 30 czerwca 2018 roku w obiekcie Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie podjęto także działania dotyczące stworzenia autorskiego programu szkoleniowego opartego na wytycznych szkoleniowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym uczniowie szkoły tworzą drużyny, które są zgłaszane do rozgrywek prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej.

Dzięki staraniom władz Zarządu Stowarzyszenia SMS Ruda Śląska z dniem 1 lipca 2018 roku szkoła zostanie przeniesiona do nowego większego obiektu, które władze stowarzyszenia wygrały w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta Ruda Śląska. Szkoła mieści się w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ulicy Tunkla 147A/1. Wreszcie szkoła będzie mogła się rozwinąć.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej jest otwarta na współpracę z wszystkim klubami i stowarzyszeniami z terenu Rudy Śląskiej zainteresowanych kierowaniem zawodników do naszej placówki z różnych dyscyplin nie tylko piłki nożnej. Póki co pierwszymi partnerami SMS Ruda Śląska są Szkółka Rekreacyjno – Sportowa Orlik i Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe Gwiazda z Rudy Śląskiej.

Po trzech latach działalności do projektu przystępują kolejne kluby KPKS Halemba z sekcją akrobatyki sportowej.

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej placówce mogą się kształcić dzieci w następujących dyscyplinach:

 • piłka nożna (z elementami futsalu dla zainteresowanych)
 • akrobatyka sportowa dla dziewczyn i chłopców

 

 

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 19 sierpień 2021 16:56

Partnerzy

Partner

 

Partner

Partner

 

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner

  

Partner 

 

Partner  

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny